Provozní řád Stáje URBAN spol. s r.o.

Majitelem a provozovatelem areálu je Stáj URBAN spol. s r.o. se sídlem  Bojanovice 107, 252 06 Bojanovice. Každý kdo vstoupí do areálu Stáje URBAN spol. s r.o. je povinen dodržovat tento provozní řád s důrazem na dodržování všech bezpečnostních a hygienických předpisů, tj. bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí pracujících se zvířaty i bezpečnost zvířat a chovat se v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. – Zákon na ochranu zvířat proti týrání

 1. Provozovatel areálu nezodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a zvířat, způsobené koněm, který se pohybuje mimo stáj v prostoru areálu ani mimo areál.
 2. Majitel koně plně zodpovídá za svého koně a to i v případě, že s koněm manipuluje jiná osoba k tomu pověřená. Kůň by se měl pohybovat v celém areálu mimo stáj v souladu s předpisy ČJF řádně naužděn. Toto platí pro všechny koně bez rozdílu majitele.
 3. Pokud není přítomen provozovatel areálu, je pověřena osoba pro řešení neodkladných záležitostí. Dodržováním tohoto řádu se rozumí rovněž respektování pokynů provozovatele areálu příp. pověřené osoby.
 4. Provozní doba areálu Majitelé koní a jezdci, případně jejich doprovod, jsou povinni dodržovat provozní dobu areálu. Provozní doba areálu je v zimním období pondělí-pátek 7,00-21,00 hod, sobota+neděle 7,00–19,00, v letním období 7,00 – 22,00 hod, sobota+neděle 7,00–21,00 Provozní dobou se rozumí čas odemykání a zamykání areálu! Mění se dle změny času. V mimořádných případech (nemoc koně, odjezd na závody…) je možno po domluvě s osobou zodpovědnou za zamykání stájí a areálu (v současné době Karel Petrů tel. 721205878) učinit výjimku. Každý, kdo si do areálu pozve návštěvu, seznámí ji s provozním řádem a bude dbát na jeho dodržování.
 5. V případě ranního odjezdu nebo pozdního příjezdu si krmení zajistí sám jezdec nebo majitel koně, přípravu krmné dávky si dojedná předem s ošetřovatelem. Každý odvoz koně z areálu (závody, dovolená apod.) musí být nahlášen zodpovědné osobě a zapsán do knihy o přemisťování koní.
 6. Platba ustájení Ustájení a další služby provozovatele areálu budou hrazeny vždy maximálně k 15. dni příslušného měsíce. Při nedodržení těchto podmínek budou od 16. dne v měsíci majiteli koně omezeny služby (zavádění koně do výběhu, místování koně).
 7. Tréninkové plochy Pro sportovní účely jsou k dispozici: kolbiště, hala a lonžovací kruh. Lonžování je povoleno pouze na lonžovacím kruhu, který je určen výhradně pro tento účel. Na veškerých jezdeckých plochách platí zákaz volného pohybování koní. Obsazení jezdeckých ploch je dáno rozpisem v knize pod nástěnkou v první stáji a podléhá těmto pravidlům:
 • Každý kůň pracuje na jízdárně či v hale v daném dni max. 60 min, dodrží čas ukončení práce
 • Hodinu vstupu na tréninkovou plochu zarezervuje nejméně den předem zapsáním se do knihy. Každodenní zápis jezdce a koně v knize jízd je povinný!
 • Jezdec, případně jeho trenér, důsledně dodržuje úklid exkrementů z tréninkových ploch a při pohybu s koněm po areálu
 • V hale a na kolbišti pracuje současně vždy max. 6 koní
 • Při skokovém výcviku se jezdci vzájemně domluví o možnosti pohybu – skoková hodina bude v knize označena „SK“
 1. Pro pohyb v terénu platí tato pravidla:
 • Jezdci nejezdí po osetých polích
 • V lese se jezdci pohybují v souladu s lesním zákonem, pouze po pěšinách a s ohledem na počasí a stav lesních cest
 • Při pohybu na území vesnic mezi domy jezdec po svém koni uklidí případné znečištění
 • Jezdec na koni vždy zdraví kolemjdoucí a obyvatele jako první a chová se slušně
 • Při pohybu na silnici jezdci dbají pravidel silničního provozu
 1. Ochranné prostředky Jezdci na koních mladší 18. let jsou povinni používat ochrannou jezdeckou přilbu, při skokovém tréningu jsou všichni jezdci bez rozdílu věku povinni používat ochrannou jezdeckou přilbu.
 2. Majitelům soukromých koní není dovoleno přistýlání a přikrmování koní z prostředků areálu. Případnou úpravu krmných dávek projedná majitel koně s ošetřovatelem.
 3. Šatny, sedlovny a sociální zařízení Majitelům koní a jezdcům jsou k dispozici šatny, kde má každý majitel koně přidělenou skříňku. Za obsah skříňky a věci v šatnách provozovatel areálu neručí. K dispozici je sociální zařízení a sprcha. Dále má majitel koně nárok na místo v sedlovně, která se po ukončení provozní doby areálu zamyká. Za obsah sedloven majitel areálu rovněž neručí. Uživatelé těchto prostor jsou povinni zde udržovat pořádek.
 4. Mytí koní je dovoleno pouze u úvaziště. Každý je povinen udržovat pořádek (smotat hadici, včas zastavit vodu, atd.).
 5. Slušné chování ke zvířatům Všichni zaměstnanci, majitelé koní, jezdci i ostatní osoby s koňmi manipulující jsou povinni chovat se slušně ke všem zvířatům žijícím v areálu a dodržovat zákon na ochranu zvířat. V celém areálu i na vyjížďkách platí přísný zákaz barování koní, nepřiměřené a surové trestání koní; rovněž je zakázáno nutit koně k  výkonu, jehož není schopen bez újmy na zdraví.
 6. Každý je povinen udržovat pořádek v celém areálu a chránit majetek provozovatele areálu. Škody způsobené neopatrností či vandalstvím budou započteny k ceně ustájení. Každý majitel koně či jezdec je povinen po svém koni uklízet trus na jezdeckých plochách, na dvoře a v chodbě ve stáji. Nedodržení tohoto pravidla znamená pokutu 500 Kč.
 7. Platí přísný zákaz kouření v celém areálu. Kouřit je dovoleno pouze v prostorách k tomu vymezených. V prostoru stájí a blízkém okolí není dovoleno používání otevřeného ohně. Odhazování nedopalků a jiných odpadků mimo určené nádoby bude potrestáno pokutou 500 Kč.
 8. Pro kování za tepla je vymezen prostor v první stáji za vraty. Prostor po okování koně kovář nebo majitel kovaného po opuštění prostoru uklidí.
 9. Pravidla pohybu psů po areálu platná pro všechny osoby pohybující se v areálu (majitele koní, jezdců, trenérů, návštěvníků) Platí zákaz nekontrolovaného pohybu psů po areálu. Pes může být voděn do areálu pouze se souhlasem provozovatele a musí být zajištěn tak, aby neohrožoval a nerušil ostatní, majitel psa je povinen po něm uklízet exkrementy.
 10. Platí zákaz nošení střelných zbraní a zábavné pyrotechniky do jezdeckého areálu.
 11. Parkování soukromých vozidel je dovoleno pouze na určených místech.
 12. Přemisťování inventáře (lavičky, překážky aj.) v prostorách areálu je možné pouze se souhlasem majitele areálu.
 13.  Každá mimořádná akce konaná v areálu musí být předem projednána s majitelem areálu.
 14.  Mimořádná rozhodnutí provozovatele Provozovatel areálu má právo z technických, organizačních nebo jiných závažných důvodů přijímat rozhodnutí a případná omezení, která nejsou v tomto řádu postihnuta. Informace jsou zveřejňovány na nástěnce v první stáji nebo na facebooku stáje.
 15. Porušení tohoto řádu může mít za následek ukončení nájemní smlouvy s majitelem koně, zákaz vstupu do areálu, rozvázání pracovní smlouvy se zaměstnancem.

V Bojanovicích dne 1. prosince 2014


Karel Urban

majitel